Privacyverklaring

U kunt de privacyverklaring tevens downloaden als PDF. Klik hier om deze te downloaden.

Privacyverklaring Jeugd in de Praktijk

Bij Jeugd is Praktijk wordt zorgvuldig omgegaan met uw privacy. Om u inzicht te geven in de wijze waarop wij omgaan met uw privacy, hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Dit is overigens ook verplicht door Europese wetgeving. In dit document wordt omschreven hoe er wordt omgegaan met persoonsgegevens, wat ermee gebeurt, met welk doel dat gebeurt en hoe de gegevens worden bewaard en beveiligd.

Wij vinden het belangrijk dat deze privacyverklaring beknopt, transparant en begrijpelijk is. Bovendien willen we graag dat deze verklaring voor iedereen gemakkelijk toegankelijk is. U kunt deze verklaring om deze reden downloaden van onze website of opvragen bij onze medewerkers.

Zorgvuldigheid, vertrouwelijkheid en respectvol

Alle gegevens die u met ons deelt worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld. Als u contact met ons opneemt, zonder dat er een formele aanmelding is gedaan, worden er soms schriftelijke aantekeningen van het gesprek gemaakt. Op deze manier kunnen wij u beter helpen. Aan het einde van de werkdag worden schriftelijke aantekeningen verwijderd en vernietigd. Wanneer u schriftelijk contact met ons zoekt, bijvoorbeeld via het formulier op de website of door ons een e-mail te sturen, wordt de informatie maximaal twee weken bewaard. Wanneer er geen formele aanmelding volgt, worden de gegevens uiterlijk twee weken na ontvangst verwijderd en vernietigd.

Persoonsgegevens

Als u contact met ons opneemt of behandeling volgt bij Jeugd in de Praktijk, worden uw contact gegevens verwerkt. Het gaat om een grote hoeveelheid aan informatie, zoals voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Onze website slaat het IP- adres op. Deze informatie wordt nooit gelinkt aan persoonsgegevens en is slechts bedoeld om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag van onze websitebezoekers. Op deze manier kunnen wij onze website steeds opnieuw verbeteren.

Waarom worden persoonsgegevens opgevraagd?

De eerste reden dat wij persoonsgegevens opvragen als klantencontact met ons opnemen, is om na een eerste contactmoment opnieuw contact met de klant op te kunnen nemen. Vervolgens zijn persoonsgegevens nodig om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

De tweede, meer inhoudelijke reden, is omdat persoonsgegevens ons informatie geven die relevant is voor de behandeling. Vanuit onze gezinsgerichte werkwijze is het relevant voor de behandeling om zicht te hebben op de woonsituatie van de ouders van onze minderjarige klanten. Daarmee bedoelen wij dat wij het van belang achten om te weten of de ouders bij elkaar wonen, of dat zij gescheiden zijn.

Alle persoonsgegevens worden bij Jeugd in de Praktijk opgeslagen in een elektronisch cliëntendossier (ecd). Dit ecd heet CRS van Trompbx. Jeugd in de Praktijk heeft geïnvesteerd in dit ecd, omdat het voldoet aan de hoogste privacy-standaard.

Welke gegevens worden opgeslagen?

Vanaf het moment van aanmelding tot aan het afsluiten van de behandeling bij Jeugd in de Praktijk worden aantekeningen gemaakt in het ecd van CRS. Op deze manier kan een doorgaande lijn in de behandeling worden gegarandeerd.

De behandelaren van Jeugd in de Praktijk maken gedurende hun werkdag veel aantekeningen. Wanneer aantekeningen relevant zijn om de grote lijnen van de behandeling vast te leggen, worden deze digitaal opgenomen in het klantdossier. Papieren versies worden gedurende de behandeling opgeslagen in een persoonlijke klantmap. Deze mappen worden bewaard op onze locatie in Sint-Oedenrode.

Voor behandelaren is het toegestaan om zogenoemde werkaantekeningen te maken. Deze werkaantekening worden tijdelijk opgeslagen in de papieren of digitale klantmap. Wanneer de behandelaar deze aantekeningen niet meer nodig heeft om de behandeling te ondersteunen, is de behandelaar verplicht om deze te vernietigen.

Behandeling bij mw. Kuper, kinder- en jeugdpsychiater

Jeugd in de Praktijk is een eenmanszaak. Mw. van Breda is hier werkzaam. Daarnaast werkt mw. Kuper, kinder- en jeugdpsychiater eens in de 4 á 6 weken binnen de praktijk. Mw. Kuper heeft geen toegang tot het ecd van Jeugd in de Praktijk. De gegevens van de jeugdige die behandeld worden door mw. Kuper worden opgeslagen in het ecd van Jeugd in de Praktijk. Daarnaast beheert mw. Kuper de client- en rapportage gegevens van de jeugdigen die zij behandelt in haar eigen administratie. Mw. Kuper is verantwoordelijk voor de privacy van deze gegevens. Bij Jeugd in de Praktijk zijn de contactgegevens van mw. Kuper beschikbaar, zodat u deze informatie kunt opvragen.

Worden gegevens met derden gedeeld?

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

  • een belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens;
  • de gemeente waarin u woonachtig bent, als u gebruik maakt van de vergoede jeugdhulp vanuit de jeugdwet. Voor het aanvragen van een indicatie en de vergoeding;
  • signalen van mogelijke vormen (kinder-)mishandeling worden, zoals dat in de jeugdwet staat voorgeschreven, doorgegeven aan Veilig Thuis. De directie van Jeugd in de Praktijk stelt u op de hoogte als er sprake is van zorgmelding bij Veilig Thuis;

Het delen van persoonlijke gegevens ten behoeve van de behandeling, met bijvoorbeeld huisarts, jeugdarts, medisch specialist, leerkrachten van school, medewerkers van overige (gemeentelijke of justitiële) instanties, etc., zal plaats vinden wanneer u hier toestemming voor hebt gegeven en in overleg.

Hoelang blijven gegevens bewaard?

Vanuit de beroepscodes voor orthopedagogen, psychologen en jeugdzorgwerkers zijn wij verplicht om de inhoudelijke dossiers 15 jaar te bewaren. Vanzelfsprekend voldoen wij aan deze bewaarplicht. Dossiers worden digitaal bewaard.

Wijzigen

Als u gegevens wilt wijzigen, kunt u dit doorgeven aan de betrokken behandelaar of bij de administratie van Jeugd in de Praktijk.

Verwijderen

Een verzoek tot vernietigen van het dossier kan worden ingediend bij de directie van Jeugd in de Praktijk. Wanneer er sprake is (geweest) van financiering vanuit de jeugdwet, zijn wij ook na een verzoek tot vernietiging, verplicht om een aantal documenten te bewaren in ons dossier voor controle vanuit de jeugdwet. De directie van Jeugd in de Praktijk kan op verzoek laten weten om welke stukken dit in een bepaalde situatie gaat.