Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoeks- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de orthopedagoog werkend bij Jeugd in de Praktijk en de cliënt. Hierin staan de voorwaarden opgenomen die samenhangen met de professionele relatie die Jeugd in de Praktijk aangaat met u, op het moment dat uw kind bij ons in behandeling komt.

1) Een opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de aanmelding of behandelovereenkomst. De behandelovereenkomst geeft de inhoud van de overeenkomst weer.

2) Een opdracht kan ook tot stand komen door een mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een consult.

3) Aan de hand van uw intakegesprekken wordt een behandelvoorstel gemaakt welke aan u wordt voorgelegd en zo nodig toegelicht. Wanneer over het behandelplan overeenstemming is tussen u en uw behandelaar, dient deze door beide partijen te worden ondertekend.

4) Jeugd in de Praktijk beoordeelt bij aanmelding of er sprake is van zorg die in aanmerking komt voor vergoeding door de gemeente binnen de Jeugdwet. Wanneer dit niet het geval is zal dit expliciet gecommuniceerd worden aan de cliënt en/of diens ouders.

5) Wanneer er sprake is van zorg binnen de Jeugdwet zal Jeugd in de Praktijk de nota(‘s) ter vergoeding aanleveren bij de gemeente. Wij zijn verplicht om te controleren of de door u opgegeven gegevens juist zijn. Ook zijn wij verplicht om uw BSN-nummer te registreren, en uw identiteit vast te stellen aan de hand van een identiteitsbewijs. Wij vragen u om bij het eerste gesprek uw identiteitsbewijs mee te nemen.

6) Voor de vergoeding van de jeugdhulp door de gemeente Meierijstad stelt Jeugd in de Praktijk een offerte op, inclusief vermelding van naam, adres en woonplaats van de cliënt. Deze wordt verstuurd ter accordering naar de contactpersonen bij de gemeente Meierijstad. Uiteraard wordt hierbij uitdrukkelijk géén inhoudelijke informatie van de cliënt verstrekt.

7) Wanneer er geen sprake is van vergoede zorg ontvangt de cliënt maandelijks een factuur via TrompBX.

8) Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is de cliënt in verzuim. TrompBX stuurt u dan een betalingsherinnering en zal overgaan tot het overdragen aan een incassobureau indien niet aan de betalingsverplichtingen voldaan wordt. Jeugd in de Praktijk behoudt het recht de behandeling te stoppen dan wel op te schorten tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

9) Uw behandelaar bij Jeugd in de Praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging van orthopedagogen (NVO) en opgenomen in het door de overheid ingestelde SKJ- register. Dit betekent dat uw behandelaar een beroepscode hanteert waarin hij/zij zich verplicht informatie vertrouwelijk te behandelen.

10) Informatie naar derden is alleen mogelijk met uw toestemming. Bij de behandeling (of onderzoek) van kinderen kan het van belang zijn om informatie uit te wisselen met overige betrokken instanties. U krijgt daarom een toestemmingsformulier om aan te geven met wie uw behandelaar welke informatie mag delen. Denk hierbij aan contact met school, een huisarts, het CJG of andere betrokkenen. Voor de huisarts is het belangrijk om te weten of de behandeling bij Jeugd in de Praktijk van start is gegaan en hoe de behandeling verloopt. Gebruikelijk is dat wij hierover een (korte) brief schrijven aan de huisarts. Volgens de richtlijnen van de beroepsvereniging registreren wij, ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden, uw gegevens anoniem in een jaarverslag. Als u niet akkoord bent met het verstrekken van bovenstaande gegevens aan de huisarts of (anoniem) aan de beroepsvereniging, kunt u dat bij uw behandelaar aangeven. Ouders en/of de jeugdige vanaf 12 jaar dienen toestemming te geven.

11) De diensten worden geleverd op de locatie waar Jeugd in de Praktijk gevestigd is. Behandelaren van Jeugd in de Praktijk komen tevens bij de cliënt thuis, dit is afhankelijk van de hulpvraag en behandeling. De behandelaar van Jeugd in de Praktijk bekijkt wat deze nodig acht en stemt dit af met de jeugdige en ouders.

12) Bij het afzeggen van afspraken gelden de volgende regels: Consulten welke minimaal 24 uur van tevoren afgezegd wordt, zal niet in rekening gebracht worden. Indien een consult niet minimaal 24 uur van tevoren afgezegd wordt, zal 40,00 euro per consult in rekening gebracht worden.

13) Indien de behandelaar de afspraak afzegt dan vervalt de verplichting tot betaling van het consult.

14) Wanneer de voorwaarden van de cliënt strijdig zijn met de voorwaarden van Jeugd in de Praktijk, dan zijn de voorwaarden van Jeugd in de Praktijk van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de cliënt doet aan het voorgaande niet af.

15) Jeugd in de Praktijk heeft een klachtenprocedure, mochten er klachten zijn over de geboden zorg binnen de praktijk dan kunt u dit kenbaar maken aan uw behandelaar. Klachten over geleverde diensten moeten door de cliënt schriftelijk bevestigd worden. Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt niet van zijn betalingsverplichting.

16) Indien de orthopedagoog inschat dat er een kind/jeugdige/ouder-verzorger een gevaar is voor diens eigen gezondheid of de gezondheid van anderen dan heeft uw orthopedagoog het recht en de plicht om dit te melden bij huisarts, politie en/of Veilig Thuis (voorheen AMK).

17) Indien u uw kind aanmeldt bij Jeugd in de Praktijk, moet de andere ouder hierover geïnformeerd worden en toestemming geven. Indien u uitsluitend ouderbegeleiding wil, kan dit zonder toestemming van de andere ouder. In dit traject zal uw kind zelf dan niet betrokken worden. Indien uw kind het eerste gesprek mee komt, is voorafgaand aan dit gesprek schriftelijke toestemming van beide gezaghebbende ouders noodzakelijk.

18) Van elke jeugdige die hulpverlening ontvangt van Jeugd in de Praktijk wordt een elektronisch dossier bij gehouden. Het voldoet aan alle veiligheidseisen die aan een EPD gesteld worden. Ouders hebben recht op inzage in het dossier. In de beroepscode kunt u nalezen wat voor rechten en plichten er zijn ten aanzien van het dossier. Indien ouders gescheiden zijn en beide gezag hebben, dan hebben beide recht op inzage in het dossier. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de privacy van ouders beschermd wordt. Concreet betekent dit dat de ouder recht heeft op inzage in die delen van het dossier waar gegevens van uw kind opgeslagen liggen. Gespreksverslagen in het kader van ouderbegeleiding zijn door de andere ouder niet in te zien.
Indien u inzage in het dossier wil, dient u dit bij uw behandelaar kenbaar te maken.

19) Op deze voorwaarden en wat daarmee verband houdt, tussen Jeugd in de Praktijk en cliënt is het Nederlands recht van toepassing.

20) ROM (Routine outcome measurement). Een eis van veel gemeenten voor het verkrijgen van een contract, is dat er voor- en nametingen worden gedaan van de behandeling met behulp van vragenlijsten. Deze krijgt u van uw behandelaar. De uitkomsten worden anoniem in een grote database ingevoerd en verwerkt. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u gebruik maken van een Optout-regeling Bij uw behandelaar kunt u een formulier invullen waarin u aangeeft dat u hier bezwaar tegen maakt. Dit formulier komt dan in uw dossier.

21) Jeugd in de Praktijk heeft geen crisisdienst. In geval van crisis dient u contact op te nemen met uw huisarts (tijdens kantooruren) of met de huisartsenposten(buiten kantoortijden.

22) In het kader van de WGBO – Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst – is het noodzakelijk deze overeenkomst voor aanvang van de behandeling ondertekend te overhandigen. Behandeling van kinderen onder de 12 jaar kan alleen plaatsvinden met toestemming van beide gezaghebbende ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers. Indien sprake is van één ouder in het ouderlijk gezag, dan dienen bewijsstukken daarvan te worden overhandigd. Kinderen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar moeten zelf ook ondertekenen. Vanaf 16 jaar is alleen de handtekening van het kind voldoende.