Vergoedingen

 

 

Jeugd in de Praktijk heeft een contract met de gemeente Meierijstad, de Dommelvallei+, Helmond en de Peelgemeentes.

  • Dommelvallei+: Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son & Breugel, Waalre
  • Helmond
  • Peelgemeentes: Helmond, Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren

Wij bieden ondersteuning en behandeling binnen de jeugdzorg. Op verwijzing van uw huisarts, het CJG of de jeugdarts kunt u bij ons terecht en wordt de geleverde zorg vergoed

Tevens worden behandelingen van Jeugd in de Praktijk vergoed vanuit het PGB. Bij een ondersteuningsvraag kunt u altijd contact met ons opnemen. Samen bekijken we welke zorg u nodig heeft en op welke manier we u kunnen ondersteunen in de PGB aanvraag. 

Indien u geen aanspraak wenst te maken op vergoedingen door de gemeente zijn particuliere behandelingen mogelijk. Het uurtarief is 85 euro. Totale kosten zijn geheel afhankelijk van de ondersteuningsvraag, de diagnostiek en de behandeling. 

 

Wilt u een afspraak verzetten? Tot minimaal 24 uur voor de afspraak kan dat kosteloos. Is de afspraak vergeten of wordt deze binnen 24 uur afgezegd, dan worden 50% van de kosten in rekening gebracht. 

 

Beroepskader

Kwaliteit en professionaliteit vinden wij belangrijk. Medewerkers bij Jeugd in de Praktijk zijn aangesloten bij beroepsverenigingen en landelijke kwaliteitsregisters. Op dit moment zijn wij aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen (NVO) en de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Jeugd in de Praktijk werkt volgens de beroepscode van de NVO. Binnen Jeugd in de Praktijk gelden de algemene voorwaarden, zoals door de NVO opgesteld.

 

Privacy

Privacyverklaring

Jeugd in de Praktijk hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

Uw dossier

De wet verplicht pedagogen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldige onderzoek te doen.  De wet verplicht het om de dossiers vijftien jaar te bewaren.

Uw rechten

U hebt als cliënt recht op inzage in de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u mij vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u mij verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht mij te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

 Geheimhouding

Wij hebben als pedagogen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet mij het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.   

Rechten van u en uw kinderen

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.

Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.Klachten en geschillenregeling

Het bieden van kwalitatief goede zorg en respect voor de cliënt staat in de praktijk voorop. Mocht u een klacht hebben over de werkwijze, probeer dit dan zo snel mogelijk met uw behandelaar te bespreken. 

Tevens is de praktijk aangesloten bij de klachten en geschillen regeling van 3PNL, vanuit de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

In het kader van de wet Wkkgz is elke zorgaanbieder verplicht om een klachtenfunctionaris, een klachtenregeling en geschillenregeling te hebben. P3NL heeft namens de bij haar aangesloten verenigingen een uniforme klachten- geschillenregeling voor vrijgevestigde zorgverleners opgezet en gezamenlijke afspraken gemaakt over een in te schakelen klachtenfunctionaris. 

Jeugd in de Praktijk!

Orthopedagogiek & Psychologie      

Borchmolendijk 1

5492 AJ Sint-Oedenrode


Gasthuisstraat 102

5708 HP Helmond

 

Jeugd in de Praktijk is via email bereikbaar:
info@jeugdindepraktijk.nl

 

Werkgebied: Noord-Oost Brabant

Jeugd in de Praktijk heeft op dit moment geen wachtlijst, u kunt direct bij ons terecht


Algemene voowaarden